فعالیت های هلدینگ آذرگستران آسیا در مبارزه با کرونا